avastpomoc: 703-403-411

OPŁATA ZA POŁĄCZENIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I STACJONARNYCH: 2,10 ZŁ NETTO (2,58 ZŁ BRUTTO) ZA MINUTĘ

Regulamin


Definicje:

Program – oprogramowanie komputerowe, na które Użytkownik posiada aktualną licencję i które zostało objęte usługami wsparcia technicznego avast pomoc zgodnie z niniejszym Regulaminem

avast pomoc - usługi wsparcia technicznego dla programów świadczone Użytkownikowi przez firmę IKARIA na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługi mają charakter nieobligatoryjny.

IKARIA – IKARIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi

Użytkownik - podmiot zamawiający usługi wsparcia technicznego avast pomoc zgodnie z niniejszym Regulaminem i posiadający w okresie trwania usługi avast pomoc uprawnienia do korzystania z oprogramowania, którego usługa dotyczy.

Zgłoszenie - zapytanie związane z funkcjonowaniem programu skierowane i przetwarzane w systemie informatycznym Ikaria.

 1. IKARIA świadczy na rzecz Użytkownika usługę wsparcia technicznego avast pomoc dla wybranych programów, zgodnie z zasadami określonymi niniejszym regulaminem, polegające na udzielaniu konsultacji związanych z funkcjonowaniem programów.
 2. Korzystając z usługi avast pomoc Użytkownik oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy regulamin.
 3. Ikaria zastrzega sobie prawo do zmiany i poszerzenia regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronie internetowej www.avast-pomoc.pl.
 4. IKARIA na bieżąco określa listę wersji programów objętych usługą wsparcia technicznego opublikowaną na www.avast-pomoc.pl.
 5. Użytkownik kieruje zgłoszenia drogą telefoniczną.
 6. IKARIA dostarcza użytkownikowi informacje związane ze świadczoną usługą avast pomoc drogą telefoniczną przez specjalistów IT (inżynierów IT, informatyków, programistów).
 7. W uzasadnionych przypadkach w odpowiedzi na zgłoszenie pomoc może być świadczona drogą mailową na wskazane przez użytkownika adresy e-mail. Użytkownik jest zobowiązany do podania adresów e-mail do kontaktu oraz do dokonywania aktualizacji tych adresów w trakcie trwania usługi. IKARIA nie odpowiada za niedostarczenie informacji do Użytkownika na skutek podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niezaktualizowanych adresów e-mail do kontaktu lub innych problemów technicznych.
 8. Podanie adresów e-mail przez Użytkownika stanowi jednocześnie zgodę na otrzymywanie od IKARIA i podmiotów powiązanych z nią umowami informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach i usługach oraz innych informacji handlowych oraz na przesyłanie takich informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail) co jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)
 9. Użytkownik, poza kosztami wynikającymi z połączenia telefonicznego, nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za usługę avast pomoc.
 10. W ramach świadczonych usług avast pomoc, IKARIA nie jest zobowiązana do udzielania informacji z zakresu doradztwa niezwiązanego z funkcjonowaniem programu w tym IT, księgowego, finansowego, prawnego, ani konsultacji biznesowych.
 11. IKARIA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług oraz za jakiekolwiek konsekwencje związane z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych danych.
 12. IKARIA nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody. W szczególności przez szkody takie rozumie się działania Użytkownika niezgodne z dokumentacją Użytkownika oraz z licencją wydaną na dane oprogramowanie. Odpowiedzialność IKARIA jest ograniczona do szkody rzeczywistej i nie będzie przekraczała wysokości opłaty równej kosztom połączenia telefonicznego poniesionego przez Użytkownika.
 13. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

POWRÓT